Perihal Remi13

Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia Pokkexr pen kem phi yxd niym thi rwm xngkhprakxb k hxng xokas laea klyuthth mi rup baeb t̀angk hxng pokkexr sung thangh md mi watt hupras ngkh pheu ̀x na s enx mu x thi na ca kxy this ud h ru x mi khanaen s ungs ud mu x pokkexr khu x kar kah nd kh̀a k hxng phi ha bi thi cad k hun doy p hu len h ru x dung xxk cak kard thi chi r̀wm kan canwn h nung p hu len wangmu x bn mu x k hxng phwk k hea ni h lay rxb pen batr wad doy chi klyuthth thang khnits as tr laea chi ngan ng̀ay t̀ang«ni khwam phyayam thi ca f ̀ay trng k ham thi di kwa h i rup baeb t̀ang«laea rup baeb t̀angk hxng kem klyuthth pokkexr klay pen reu ̀xng thi sabsxn bthkhwam ni phyayam thi ca naeana naewkhid klyuthth k han phunt han theanan thvs ʹdibth phunt han k hxng pokkexr thi naeana doy David Sklansky rabu wa thuk khrang thi khun len dwy mu x xyang thi khun txngkar h ak khun h en kard k hxng f ̀ay trng k ham khun ca di rab laea thuk khrang thi f ̀ay trng k ham len phi taek t̀ang cak thi khey len h ak phwk k hea h en kard k hxng khun khun ca di rab

thvs ʹdibth ni pen rakt han s ah rab h awk hx klyuthth pokkexr makmay tawxyang chen kar toyaeng laea kar len cha (xthibay dan l̀ang) pen tawxyang k hxng kar chi kar h lxklwng pheu ̀x thah i khu t̀xs u k hxng khun len taek t̀ang cak thi phwk k hea txngkar h ak phwk k hea h en kard k hxng khun mi bang k hx ykwen thvs ʹdibth mult han ni bang s t hankarn̒ h m̂x h lay tam thi xthibay wi ni thvs ʹdi bth mxr tan khwam s amphanth rah wang rakha t̀x rxng k hxng h m̂x kab xatra deimphan chna pen naewkhid thi s akhaỵ this ud ni klyuthth k hxng pokkexr rakha h m̂x khu x xatras ̀wn k hxng k hnad k hxng h m̂x kab k hnad k hxng ngein deimphan thi txngkar ni h m̂x tawxyang chen t ha p hu len txng thor $ 10 pheu ̀x lun rab rangwal $ 40 h m̂x (mi rwm t hung kar thor $ 10) xatra t̀x rxng h m̂x k hxng phwk k hea khu x 4 t̀x 1 pheu ̀x h i mi khwam khad h wang ni cheing bwk xatra kar chna k hxng p hu len ca txng di kwa xatra deimphan k hxng h m̂x h ak xatra t̀x rxng k hxng p hu len ni kar chna yang pen 4 t̀x 1 (xokas ni kar chna 20%) p hl txbthaen thi khad wa ca di khu x kar chna di (doy c heliy phae s i khrang laea chna h nung khrang thuk«ha khrang thi len chen h m̂x) xatra t̀x rxng thi mi naenxn pen naewkhid thi sabsxn mak k hun maewa ca keiywk hxng kab xatra deimphan k hxng h m̂x Remi13 Agen Sakong Judi BandarQ Capsa Susun Bandar Poker Online Indonesia