Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Vi’akatigata bime vale vi’akati di’am zimevari’am ka’i prakara ho sakadi’am hana jivem ki primi’ama: Palisi-holadara jam unham de sapansara (jivem ika niyokata) sihata di kavareja kharidana la’i sihata yojana nu ada’igi karada hai. Katauti: Uha rakama jo bime vale vi’akati nu baharom zabata kara deni cahidi hai tam jo sihata bimakarata apani hisa ada kare. Udaharana la’i, palisi-holadaram nu hara sala 500 dalara katauti karana di zarurata pai sakadi hai, isa tom pahilam ki unham di sihata dekha-rekha sihata bima karana vale du’ara kavara kiti jave. Bime vale vi’akati nu katauti tom pahilam ka’i dakataram di mulakata jam tajavizam nu vapasa li’a ja sakada hai ate bima kapani dekhabhala la’i bhugatana karana laga jandi hai. Isa tom ilava, bahuti’am palisi’am dakatari de daure jam apani katauti tom baca’a la’i tajavizam la’i sahi-bhugatana arazi nahim didi’am. Ko-pemainta: Uha rasi jisa nala bimata vi’akati nu jeba vicom bahara da bhugatana karana pave, tam sihata bima kapani kise khasa daure jam seva la’i ada’igi kare. Misala de taura te, ko’i bimakrita vi’akati kise dakatara di pheri la’i $ 45 sahi-ada’igi da bhugatana kara sakada hai jam dakatara di tajaviza lai sakada hai.

Ika visesa seva prapata kiti jandi hai tam hara vara ika sahi-bhugatana da bhugatana kita jana cahida hai. Kon’yu’arainsa: Ika satha’i rakama di ada’igi (ika sahi-ada’igi) de baja’e, jam isa de ilava, sahi-bima kula lagata da pratisata hai jo bime vala vi’akati vi bhugatana kara sakada hai. Udaharana la’i, maimbara nu kise sahi-bhugatana tom upara ate oparesana tom vadha oparesana di 20% ada’igi karani pai sakadi hai, jadaki bima kapani hora 80% ada’igi karadi hai. Je si’uro’i’arasa di uparali sima hudi hai, tam palisi-holadara bahuta ghata, jam bahuta vada sauda ho sakada hai, jo uhanam sevavam di asala lagata te nirabhara karada hai. Bedakhali: Sari’am sevavam samala nahim hana. Ama taura te bimakarata nu apani jeba vicom gaira-kavara vali’am sevavam di puri lagata ada karana di umida hudi hai. Kavareja di’am simavam: Kujha sihata bima palisi’am kevala kise khasa dalara di rakama la’i sihata dekha-rekha la’i bhugatana karadi’am hana. Bimayukata vi’akati nu kise visesa seva la’i sihata yojana de vadha tom vadha ada’igi tom vadha kise vi kharace da bhugatana karana di umida kiti ja sakadi hai. Isa tom ilava, kujha bima kapani di’am sakimam salana jam jivana bhara la’i kavareja maikasimama karadi’am hana. Ihanam kesam vica, sihata yojana vadha tom vadha labha’te pahucana’ te bhugatana bada kara devegi ate palisi-dharaka nu baki rahide sare kharace ada karane painage. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah